Välkommen

Här kommer vi skriva en säljande presentation om ditt företag som presenterar er på bästa sätt. Denna text ska fånga besökaren och locka till handling. Innehållet författas av våra allra bästa och mest erfarna copywriters. Allt som skrivs godkänns av dig innan publicering.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


Psykolog Göteborg- en växande bransch

Yrket psykolog är ett ganska vitt begrepp och kan inkludera många olika saker. Dels finns det ett stortantal metoder som man kan använda i arbetet, allt efter behov och problematik. Ibland jobbar man medindivider och andra gånger är det gruppterapi som är det allra bästa. En psykolog Göteborg är inte baraverksam med personer som har problem som de vill komma till rätta med. Ibland kan vi kopplas in isamband med stora beslut som ska fattas, till exempel rekrytering eller yrkesval. Skolor, fängelser,organisationer och vårdcentraler har alla behov av en psykolog för att bistå och coacha de som befinnersig där.

Som med hälsovård rent allmänt så satsar psykologin på att både hela och förebygga. Vi på Företagettycker att denna del av vårt jobb är mycket viktig, det är många som konsulterar oss just för detta.Samtidigt så är ju en stor del av vår verksamhet koncentrerad runt att hjälpa de som har olika problem.Här kan det variera ganska mycket i ålder, både barn och vuxna har någon gång behov av att få reda utsina tankar och känslor. Våra medarbetare gör allt för att kunna förbättra livssituationen hos dessaindivider, hjälpa dem anpassa sig och gå framåt.

Olika metoder för psykolog Göteborg

Det finns inte en standardmall som passar alla, en lösning till hela världens problem. Därför utvärderar viförst situationen genom samtal och ser vilken metod som kan passa allra bäst. Det handlar ofta ompyskoterapi där patienten har en samarbetsrelation till psykologen eller behandlaren. Här finns detsedan ett antal inriktningar som alla tar upp sin egen speciella sida av situationen. Bland de vanligastesätten att hjälpa en person eller komma till rätta med ett problem är dessa:

  • Beteendeinriktad behandling. Denna form av terapi eller behandling syftar på att förändra enpersons beteende, speciellt de handlingar som inte har något syfte eller ändamål, men somistället kan skapa en mindre önskvärd situation.
  • Kognitiv behandling. Detta har att göra med hur man tänker, vilket ju är första steget tillhandlingar. Genom att hjälpa patienten förändra sitt sätt att tänka, då det ofta handlar omnedbrytande eller skadliga föreställningar, så kommer också dennes syn på omgivningarna ochpå sig själv att kunna förbättras. Många gånger lägger man samband kognitiv ochbeteendeinriktade behandlingar till en och samma, den som är känd som KBT- kognitivbeteendeterapi.
  • Psykodynamisk terapi. Här ligger basen i att man ser en persons handlingssätt som ett uttryckför en inre konflikt. Genom att komma till rätta med denna konflikt och bearbeta den, såkommer patienten att må bättre. Många gånger fokuserar man på att komma in till alla detankar och känslor som man har tryckt undan och kanske till och med glömt bort. Trots attpatienten inte aktivt tänker på dem så påverkar de hela dennes liv.

Företaget har stor erfarenhet inom alla dessa områden, och kan därför hjälpa en rad med olikapatienter. Vi har sett vilken styrka det ligger i dessa behandlingar och hur mycket tankarna egentligenstyr våra liv. Det är en stor tillfredsställelse att kunna nå fram till en person och vara en del i vägen motförbättring.

Vem kan behöva en psykolog i Göteborg?

Att gå till en psykolog behöver inte vara ett tecken på att man har svåra psykiska störningar, tvärtom.Ofta är det mer fråga att kunna handskas med psykisk ohälsa eller problem inom en relation. Vi harpatienter som kommer in för att förbättra en sitt äktenskap, de vill få hjälp med att analyserasituationen och se vad de kan förändra för att det ska bli annorlunda. En del av våra patienter harätstörningar, och då kan olika former av psykoterapi vara precis vad som behövs. Men det kan ocksåhandla om sömnsvårigheter av olika slag, en situation som sedan kan leda till allvarligare problem.Därför är det viktigt att komma till rätta med det redan på ett tidigt skede.

Andra kan vara mitt uppe i, eller har precis kommit ut från, en personlig kris och vill ha lite stöd i atthantera situationen. Ibland kan det behövas så lite, men göra så stor skillnad i deras liv. Detta blir då enform av förebyggande hjälp i kombination med behandling. Ibland kan det verkligen hjälpa att få vändasig till en professionell person, en som kan vägleda och ställa alla de rätta frågorna. Företaget ser alltidtill att möta alla patienter med respekt och värme, vilket i sin tur gör det lättare att kunna öppna uppoch få den hjälp som så väl behövs.

Förutom dessa så finns det också många som behöver en psykolog i Göteborg när de ska göra storaförändringar i sin livsstil. Som att sluta röka, till exempel. Här kan olika behandlingsformer, och dåkanske framför allt KTB, vara till stor nytta. Man får hjälp till att både tänka och handla på ett helt nyttsätt, att lämna det tankemönster som man kanske haft i flera år och bli som förnyad.

Men våra psykologer kan naturligtvis också hjälpa till med vanliga former av psykisk ohälsa, somdepressioner, personlighetsstörningar och ångesttillstånd. De som kommer till oss har en varierandegrad av ohälsa, och vi tar emot alla som individer. Det ska hjälpa att gå till en psykolog, även om vägentill fullständigt tillfrisknande kan vara ganska lång i vissa fall.

Hur vanligt är det med psykisk ohälsa?

Man beräknar att en fjärdedel, eller 25%, av landet befolkning någon gång i livet har en så pass storpsykisk ohälsa att de behöver professionell hjälp. Det är färre män än kvinnor som går till en psykologGöteborg, men det betyder inte att de inte har problem lika ofta. Tyvärr visar statistiken att det är flestmän som begår självmord, något som vi alla önskar förhindra så mycket som möjligt.

Det finns flera olika orsaker till psykisk ohälsa, det är mycket sällan under våra år som psykologer att visett självklara, entydiga orsaker. Det är klart att man ofta kan se vad som har fått en speciellt svår periodatt bryta ut, det kan vara ett trauma av något slag. Men ofta har det redan funnits en grund förproblemet och den stress som händelsen bestått av har fått det hela att bli värre. En del får vi i ossredan vid födseln, man har sett att arv och gener har ett visst inflytande på ens psykiska hälsa. Miljönspelar naturligtvis en stor roll i hur man blir som människa, och kan vara en annan bidragande orsak tillpsykisk ohälsa.

Vanligtvis så är det en kombination av flera olika faktorer som leder till psykisk ohälsa. Det sätt som vivuxit upp på kan ha gjort oss mer eller mindre känsliga för vissa situationer. En person som inte blivitvisad värme och kärlek som barn kan ha svårt att uttrycka dessa känslor som vuxen, vilket i sin tur ledertill komplicerade förhållanden. Eller så reagerar man med att dra sig undan i konflikter, det kan vara enskyddsmekanism som blivit till på grund av den miljö man levde i tidigare.

Hjälp till självhjälp

En stor del av de behandlingsformer som Företaget kan erbjuda är baserade på att man hjälper sig själv.För det är bara individen som kan förändra sitt sätt att tänka och handla. Det vi som psykologkan erbjuda är råd, vägledning och alla de verktyg som behövs för att komma till rätta med sinlivssituation. Ibland kan det ta tid, till och med flera år, allt beroende på vilket problem en patient har.

Mycket av den hjälp som ges är baserad på en relation mellan behandlaren och patienten. För det ärmycket viktigt att kunna lita på sin psykolog och öppna upp sig. Vi lägger grunden för detta genom attvara både professionella och tillmötesgående, detta är något som våra medarbetare har stor erfarenhetav. Man möts en eller flera gånger i veckan, och med vissa behandlingsmetoder kan det inkludera en delhemläxor. Saker man ska öva på tills nästa gång, så att man kan diskutera hur det fungerar.

Med KTB kan det räcka med en handfull med behandlingar, allt naturligtvis beroende på ens tillståndoch problematik. En psykodynamisk korttidsterapi kan hålla på i över ett halvår, så mycket beror påvilket problem man har och vilken terapi vi tillsammans kommer fram till kan vara den allra bästa. Ibörjan kan det vara svårt för patienterna att själva ta tag i så mycket, men ganska snart så kan man börjagå med stapplande steg på vägen mot en bättre psykisk hälsa.

Ta kontakt med psykolog

Det är viktigt att inte låta psykisk ohälsa ta över ens liv, för det finns hjälp att tillgå. Vi på Företaget harstor erfarenhet och många patienter som fått hjälp att lösa de stora problem de hade i livet. Därför skaman aldrig tveka att ta kontakt med oss, och boka in tid för ett samtal. Det kan hända att man på relativtkort tid kan åstadkomma en stor skillnad i sitt liv. Eller så tar det lite längre tid - alla är ju inte likadanaeller har precis samma situation.För oss är det skönt att veta att vi kan hjälpa så många personer med att leva ett lyckligare liv. Det finnsabsolut ingen anledning att hålla tillbaka, utan det bästa är att söka hjälp så fort som möjligt och kommaigång med en behandling. Vägen till psykisk hälsa kan vara lång, men det är verkligen värt varje steg mantar. Att må bra kan komma som en överraskning för vissa som levt med depressioner eller stress i mångaår, och det är helt klart en mycket glad överraskning.

Läs mer
image1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8

Kvalitetssäkringar & samarbetspartners

August 21, 2016

Välj den allra bästa psykolog Göteborg

Att gå till en psykolog kan vara det allra bästa som du någonsin gjort, det kan göra en så pass stor skillnad i ditt liv att […]
August 21, 2016

Psykolog Göteborg som löser alla dina problem

Ibland så känns det som om världens alla problem ligger på dina axlar, och det är verkligen mycket tungt. Då kan det vara skönt att tänka […]
August 21, 2016

Nyttan av att välja en psykolog Göteborg

Alla har vi någon gång i livet haft behov av att prata med någon, att ventilera och få kontroll över våra tankar och känslor. Men för […]
August 21, 2016

Tips för att välja psykolog Göteborg

Man beräknar att var fjärde svensk någon gång under livet har behov av professionell hjälp för att komma till rätta med psykisk ohälsa. Det är inte […]